Inspektor ochrony danych

kontakt: iod@smgrodzka.krakow.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania Danych Osobowych przez SM GRODZKA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „GRODZKA”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
I Administrator danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA z siedzibą w Krakowie, ul. Stefana Myczkowskiego 1/7, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000115334, NIP: 6772163248 REGON: 357423623, telefon: 12/ 637 97-67; 12/637 62 37 ; 12 638 46 47  email: sekretariat@smgrodzka.krakow.pl
II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe w następujących celach:

I W przypadku zawierania i realizacji umów dotyczących budowy i sprzedaży mieszkań przez Spółdzielnię:

a) Realizacja umów o budowę lokalu oraz pozostałych zobowiązań Spółdzielni wynikających z prowadzonej działalności budowlanej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II W przypadku przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni i osób zamieszkujących w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni:

a) Wykonanie celów statutowych Spółdzielni, w tym w szczególności realizacja uprawnień i obowiązków członków Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) Prowadzenie rozliczeń i bieżącego zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

c) Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Cele statystyczne i archiwalne, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e) Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z następujących przepisów prawa:

a) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,

b) Ustawa Prawo spółdzielcze,

c) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej i przyjęte na jego podstawie regulaminy,

d) Ustawa o własności lokali oraz ustawa o ochronie praw lokatorów – pomocniczo.

 III Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • Odbiorcom i podmiotom uprawnionym do tego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – firmy ochroniarskie, firmy sprzątające i świadczące usługi konserwacyjne, kancelarie prawne, firmy informatyczne i hostingowe.

 IV Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa lub zamieszkiwania w lokalu, do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane są archiwizowane w celach statystycznych.

 V Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.

d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: sekretariat@smgrodzka.krakow.pl;

VI Prawo do skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.

VII Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

VIII Informacja o profilowaniu

Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym oparty na profilowaniu.

 IX Informacja o dobrowolności podania danych

Podane danych jest wymogiem ustawowym i umownym, wynikającym z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze (art. 16 §1) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3 ust. 1), jak również Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grodzka” w Krakowie. Brak podania danych uniemożliwia prawidłowe wykonanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa oraz wykonanie pozostałych obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej.